miami polaroid sessions

a sneak peak into our polaroid adventures during WMC